เมนูหลัก
 


 
               ระบบสารสนเทศ
 


เครือข่ายสังคมนักวิจัยOPEN TQF


 
 
 

 

 
ประชาสัมพันธ์บุคคลทั่วไป                                                                       
 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับย้าย โอน
ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ วพบ ยะลา

 
ประชาสัมพันธ์นักศึกษาและศิษย์เก่า                                                         
 

ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ใบลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ของชั้นปี 2 - 4
โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพของบัณฑิต

 
ประชาสัมพันธ์อาจารย์และเจ้าหน้าที่                                                        
 

รายชื่อแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติงาน
ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ วิทยาลัยฯ ได้กำหนดประเด็นชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคม ดังนี้

***********************************************************************


 
        Link ที่เกี่ยวข้อง
 


 
        วิทยาลัยในเครือข่าย