เมนูหลัก
 


 
               ระบบสารสนเทศ
 


เครือข่ายสังคมนักวิจัยOPEN TQF

 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์บุคคลทั่วไป                                                                       
 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
รายละเอียดการรับรายงานตัว นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ใบลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประกาศค่าใช้จ่ายในการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถะของสายงานบุคลากรสายสนับสนุน เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์และเผยแพร่
รายชื่อที่สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ (เกี่ยวกับสมัครเรียนพยาบาล) 
ประชาสัมพันธ์นักศึกษาและศิษย์เก่า                                                         
 

แบบสอบถามเจตคติต่อผู้สูงอายุและความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดในสมอง    ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาสังกัดสถาบันบรมราชชนก
โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพของบัณฑิต

 
ประชาสัมพันธ์อาจารย์และเจ้าหน้าที่                                                        
 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่ในวันรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ วิทยาลัยฯ ได้กำหนดประเด็นชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคม ดังนี้

เอกสารการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะของสายสนับสนุน เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ วันที่ 3-6 สิงหาคม 2557 ณ รร.พีชลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.กระบี่
พจนานุกรมสมรรถนะ ดาวน์โหลดที่นี้
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จัดการงานทั่วไป ดาวน์โหลดที่นี้
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดที่นี้
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ดาวน์โหลดที่นี้
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ปฏิบัติงานธุรการ ดาวน์โหลดที่นี้
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ปฏิบัติงานพัสดุดาวน์โหลดที่นี้
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ ดาวน์โหลดที่นี้
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการเงินและบัญชี ดาวน์โหลดที่นี้
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการพัสดุดาวน์โหลดที่นี้

 

 
        Link ที่เกี่ยวข้อง
 


 
        วิทยาลัยในเครือข่าย