เมนูหลัก
 


 
               ระบบสารสนเทศ
 


เครือข่ายสังคมนักวิจัยOPEN TQF


 
 
 

 

 
ประชาสัมพันธ์บุคคลทั่วไป                                                                       
 

แบบฟอร์มการสมัครเข้ารับการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล
เวชปฏิบัติทั่วไป(การักษาโรคเบื้องต้น)รุ่นที่ ๑๒
 **ใบสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๑๒
 ** หนังสือรับรองการปฏิบัติงานสำหรับเข้าผู้เข้าอบรมการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับย้าย โอน ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
  *** แบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
  *** เอกสารประกอบการที่ขอเกื้อกูลกับตำแหน่งที่ขอประเมิน

 
ประชาสัมพันธ์นักศึกษาและศิษย์เก่า                                                         
 

ใบลงทะเบียนเรียนทุกชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 2 และ 3 ประจำปีการศึกษา 2557
ใบแจ้งการรับเงิน “ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน”
ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพของบัณฑิต

 
ประชาสัมพันธ์อาจารย์และเจ้าหน้าที่                                                        
 


แผนการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการตรวจเยี่ยมจากสภาการพยาบาล
รายชื่อแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติงาน
ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ วิทยาลัยฯ ได้กำหนดประเด็นชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคม ดังนี้

***********************************************************************


 
        Link ที่เกี่ยวข้อง
 


 
        วิทยาลัยในเครือข่าย