เมนูหลัก
 


 
               ระบบสารสนเทศ
 


เครือข่ายสังคมนักวิจัยOPEN TQF


 
 
 

 

 
ประชาสัมพันธ์บุคคลทั่วไป                                                                       
 


ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์
  -ใบสมัครคัดเลือกบุคคลประเภทจ้างเหมาบริการ
กำหนดชำระค่าลงทะเบียนและขอผ่อนผันการลงทะเบียน
รายละเอียดการรับรายงานตัว นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ใบลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประกาศค่าใช้จ่ายในการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถะของสายงานบุคลากรสายสนับสนุน เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์และเผยแพร่
รายชื่อที่สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ (เกี่ยวกับสมัครเรียนพยาบาล) 
ประชาสัมพันธ์นักศึกษาและศิษย์เก่า                                                         
 

ใบลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ของชั้นปี 2 - 4
แบบสอบถามเจตคติต่อผู้สูงอายุและความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดในสมอง    ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาสังกัดสถาบันบรมราชชนก
โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพของบัณฑิต

 
ประชาสัมพันธ์อาจารย์และเจ้าหน้าที่                                                        
 


เอกสารเพิ่มเติม การประชุมปฏิบัติการพัฒนาการใช้งาน MS Office คลิกเพื่อโหลด

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ วิทยาลัยฯ ได้กำหนดประเด็นชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคม ดังนี้

 

 
        Link ที่เกี่ยวข้อง
 


 
        วิทยาลัยในเครือข่าย