foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

NURSE00

 

เมนูหลัก th-TH

ONEPAGE กิจกรรม

ระบบสารสนเทศ

ผู้ชม
12
เนื้อหา
76
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
35399

 อัตลักษณ์บัณฑิตและเอกลักษณ์สถาบัน
  


อัตลักษณ์บัณฑิต “บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์”
ความหมาย การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ หมายถึง การให้บริการที่เป็นมิตร มีความรัก ความเมตตา ใส่ใจในปัญหาและความทุกข์ของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง ให้บริการตามปัญหาและความต้องการ ของผู้รับบริการที่เป็นจริง โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการเป็นหลัก


เอกลักษณ์ของสถาบัน “สร้างคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน (Community Health System)” 
ความหมาย สร้างคน หมายถึง การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ ระบบสุขภาพชุมชน หมายถึง ระบบความสัมพันธ์ทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยมีความหมายและขอบเขตที่กว้างขวาง เกี่ยวข้องกับเหตุและปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบกับสุขภาพหลายด้าน ทั้งด้านบุคคล ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดล้อมและระบบบริการสุขภาพ

 

    

เพลงประจำวิทยาลัย

Video กิจกรรม