foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

NURSE00

 

ONEPAGE กิจกรรม

เมนูหลัก th-TH

ระบบสารสนเทศ

ผู้ชม
11
เนื้อหา
58
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
26458

 นโยบายวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
  

๑. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
          ๑.๑ พัฒนาวิทยาลัยสู่องค์กรคุณธรรม  มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมุ่งผลสัมฤทธิ์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งองค์กร
          ๑.๒ บริหารและพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
          ๑.๓ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการ ทั้งในด้านการบริหาร ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัยและด้านการบริการวิชาการ

๒. นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
มีการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ใช้แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาในการบริหารและพัฒนางานทุกด้านของวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 

๓. นโยบายด้านการจัดการศึกษา 
ผลิตบัณฑิตสาขาการพยาบาลที่มีคุณภาพ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองและเสริมสร้างสมรรถนะบัณฑิตในศตวรรษที่ ๒๑ ควบคู่กับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาแบบบูรณาการที่เน้นชุมชน และความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้บุคคล องค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการผลิตบัณฑิต เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๔. นโยบายด้านบริการวิชาการแก่สังคม 
บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากรทางสาธารณสุขที่ตอบสนองความต้องการและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ ด้วยหลักสูตรและรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย โดยมุ่งพัฒนาให้เป็นแหล่งบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ที่เป็นที่พึ่งและเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ที่ได้รับการยอมรับ ในระดับชาติหรืออาเซียน 

๕. นโยบายด้านการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
           ๕.๑ พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้เป็นระบบ มีกลไกส่งเสริมสนับสนุนที่ครบถ้วนให้อาจารย์สามารถผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้ตามแผนที่กำหนดไว้  และนำไปใช้ประโยชน์โดยการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงาน
           ๕.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ  เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง

๖. นโยบายด้านการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อมและประชาธิปไตย 
ส่งเสริมการอนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟูการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อมและประชาธิปไตยที่สอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยบูรณาการกับการผลิตบัณฑิต วิจัยและบริการวิชาการ รวมทั้งเผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

    

ประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆ
ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
การรับตรงจากพื้นที่ คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันพระบรมราชชนก

การรับตรงจากพื้นที่ 2562

   คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

46847817 2404318402918383 8502334275822026752 n 1

 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

 

 

 

 

ประกาศ

-ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ การรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา new 

 

 ***ใบชำระค่าลงทะเบียน วพบ ยะลา คลิกเพื่อดาวน์โหลดnew

 

ประกาศผลการคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งตัวจริงและตัวสำรอง ต้องไปตรวจร่างกายด้วย วิทยาลัยอาจแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือก download แบบรายงานผลการตรวจร่างกายได้ ๒ ช่องทางคือ
๑. click ที่เมนู download เอกสารต่างๆ จะมี แบบรายงานผลการตรวจร่างกายของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ไว้ให้ download หรือ
๒. download แบบรายงานผลการตรวจร่างกายฯ ได้ที่ https://admission.pi.in.th/admission/document/2562-[entrn004]-PhysicalReport.pdf

 

 

 

******************