foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

NURSE00

 

เมนูหลัก th-TH

ONEPAGE กิจกรรม

ระบบสารสนเทศ

ผู้ชม
12
เนื้อหา
76
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
35403

 นโยบายวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
  

๑. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
          ๑.๑ พัฒนาวิทยาลัยสู่องค์กรคุณธรรม  มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมุ่งผลสัมฤทธิ์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งองค์กร
          ๑.๒ บริหารและพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
          ๑.๓ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการ ทั้งในด้านการบริหาร ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัยและด้านการบริการวิชาการ

๒. นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
มีการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ใช้แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาในการบริหารและพัฒนางานทุกด้านของวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 

๓. นโยบายด้านการจัดการศึกษา 
ผลิตบัณฑิตสาขาการพยาบาลที่มีคุณภาพ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองและเสริมสร้างสมรรถนะบัณฑิตในศตวรรษที่ ๒๑ ควบคู่กับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาแบบบูรณาการที่เน้นชุมชน และความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้บุคคล องค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการผลิตบัณฑิต เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๔. นโยบายด้านบริการวิชาการแก่สังคม 
บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากรทางสาธารณสุขที่ตอบสนองความต้องการและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ ด้วยหลักสูตรและรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย โดยมุ่งพัฒนาให้เป็นแหล่งบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ที่เป็นที่พึ่งและเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ที่ได้รับการยอมรับ ในระดับชาติหรืออาเซียน 

๕. นโยบายด้านการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
           ๕.๑ พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้เป็นระบบ มีกลไกส่งเสริมสนับสนุนที่ครบถ้วนให้อาจารย์สามารถผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้ตามแผนที่กำหนดไว้  และนำไปใช้ประโยชน์โดยการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงาน
           ๕.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ  เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง

๖. นโยบายด้านการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อมและประชาธิปไตย 
ส่งเสริมการอนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟูการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อมและประชาธิปไตยที่สอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยบูรณาการกับการผลิตบัณฑิต วิจัยและบริการวิชาการ รวมทั้งเผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

    

เพลงประจำวิทยาลัย

Video กิจกรรม