foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

NURSE00

 

เมนูหลัก th-TH

ONEPAGE กิจกรรม

ระบบสารสนเทศ

ผู้ชม
12
เนื้อหา
70
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
30142

 งานวิจัย

เรื่อง ประเด็นการจัดการความรู้ตามระบบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จาก ๔ หน่วยงาน จำนวน ๕ เรื่อง ดังนี้

 

๑) กลุ่มงานวิจัย และบริการ

     เรื่อง : เทคนิคการเขียนโครงร่างวิจัยให้ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยภายนอก 

 

๒) กลุ่มงานวิชาการ

     เรื่อง : การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

 

๓) กลุ่มงานยุทธศาสตร์

     เรื่อง : การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย  

 

๔) สำนักอำนวยการ

     เรื่อง : การปฏิบัติงาน กระบวนงาน การเดินทางไปราชการ

     เรื่อง : การปฏิบัติงาน กระบวนงาน การลาศึกษาต่อ

 

 

 

********************************************************************************************

อัตราการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตผลงานทางวิชาการ       แบบเสนอโครงการวิจัย (P-QA-2 research)
     แบบฟอร์มหนังสือรับรองการนำผลงานวิจัยผลงานวิชาการ
      งานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์

     แบบวจ. ปฏิบัติ 1 (แบบพัสดุ 01) บันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
     แบบวจ. ปฏิบัติ 2 บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการผลิต ผลงานวิจัย
     แบบวจ. ปฏิบัติ 3 บันทึกข้อความรายงานความก้าวหน้าการผลิตผลงานวิจัย
     แบบวจ. ปฏิบัติ 4 แบบใบลาผลิตผลงานวิจัย
     แบบฟอร์มREE001เพื่อเสนอพิจารณาจริยรรมวิจัยในมุนษย์
     แบบฟอร์มREE002แบบแจ้งผลการพิจารณาการวิจัยในมนุษย์
     แบบฟอร์มREE003ใบรับรองจริยธรรมการวิจัยของโครงการวิจัย
     แบบฟอร์มREE004เอกสารชี้แจงข้อมูลสำหรับอาสาสมัครโครงการวิจัย
     แบบฟอร์มREE005เอกสารแสดงความยินยอม โดยได้รับการบอกกล่าว

     คู่มือจริยธรรมการวิจัย
     แบบเสนอสรุปโครงการวิจัย (P-QA-3 research)P-QA-03-Research55

เพลงประจำวิทยาลัย

Video กิจกรรม