foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

NURSE00

 

เมนูหลัก th-TH

ONEPAGE กิจกรรม

ระบบสารสนเทศ

ผู้ชม
12
เนื้อหา
76
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
35401

 งานวิจัย

เรื่อง ประเด็นการจัดการความรู้ตามระบบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จาก ๔ หน่วยงาน จำนวน ๕ เรื่อง ดังนี้

 

๑) กลุ่มงานวิจัย และบริการ

     เรื่อง : เทคนิคการเขียนโครงร่างวิจัยให้ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยภายนอก 

 

๒) กลุ่มงานวิชาการ

     เรื่อง : การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

 

๓) กลุ่มงานยุทธศาสตร์

     เรื่อง : การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย  

 

๔) สำนักอำนวยการ

     เรื่อง : การปฏิบัติงาน กระบวนงาน การเดินทางไปราชการ

     เรื่อง : การปฏิบัติงาน กระบวนงาน การลาศึกษาต่อ

 

 

 

********************************************************************************************

เอกสารดาวน์โหลด

     Flow_Chart การเบิกจ่ายพัสดุงานวิจัย
     Flow_Chart แนวทางการเบิกจ่ายเงินวิจัย
     
     แบบวจ. ปฏิบัติ 1 จัดซื้อจัดจ้างงานการเงิน
     แบบวจ. ปฏิบัติ 2 บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายงบวิจัย 
     แบบวจ. ปฏิบัติ 3 บันทึกข้อความรายงานความก้าวหน้าในการวิจัย
     แบบวจ. ปฏิบัติ 4 แบบใบลาผลิตผลงานวิจัย

     แบบฟอร์มREE001 เพื่อเสนอพิจารณาจริยรรมวิจัย
     แบบฟอร์มREE002 แบบแจ้งผลการพิจารณาการวิจัย
     แบบฟอร์มREE003 ใบรับรองจริยธรรมการวิจัย
     แบบฟอร์มREE004 เอกสารชี้แจงข้อมูลสำหรับอาสาสมัครโครงการ
     แบบฟอร์มREE005 เอกสารแสดงความยินยอม

     คู่มือจริยธรรมการวิจัย
     แบบฟอร์มเสนอโครงร่างการวิจัย
     แบบเสนอสรุปโครงการวิจัย

     ใบสำคัญรับเงิน
     อัตราการเบิกจ่ายเงินวิจัย

 

 

 

 

 

เพลงประจำวิทยาลัย

Video กิจกรรม