foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

NURSE00

 

เมนูหลัก th-TH

ONEPAGE กิจกรรม

ระบบสารสนเทศ

ผู้ชม
12
เนื้อหา
76
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
35403

  --*** แบบขอใช้ห้องศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล (สำหรับนักศึกษา)***

  --*** แบบรายงานเหตุการณ์ชำรุดเสียหายห้องศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล (สำหรับผู้ขอใช้บริการ) ***

  --*** แบบบันทึกการรับ-ส่งยืมวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์/การใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาล***

  --*** แบบยืมวัสดุอุปกรณ์ทางการพยาบาล***

 

  --*** วิธีการใช้งานโปรแกรม English Discoveries Offline ***

  --*** วิธีการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เบื้องต้น ***

 

คู่มือการใช้หุ่น

     คู่มือการใช้ CPR Recording Manikin

     คู่มือแขนฝึกฉีดยา

     คู่มือการใช้งานหุ่นฝึกปฏิบัติการกู้ชีวิตเด็กทารก

 

 

 

 

เพลงประจำวิทยาลัย

Video กิจกรรม