เมนูหลัก
  
               ระบบสารสนเทศ
 

 
INTRANET (ใช้ได้เฉพาะอยู่ใน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา)
 

ระบบสารบรรณอิเลคทรอนิค อินทราเน็ต(ภายใน วพบ.ยะลา)
ระบบห้องสมุด อินทราเน็ต(ภายใน วพบ.ยะลา)
ระบบทะเบียน อินทราเน็ต(ภายใน วพบ.ยะลา)

(ถ้าอยู่นอก วพบ.ยะลาใช้ ลิงค์ปกติ ที่อยู่หน้าหลัก)

 
        Link ที่เกี่ยวข้อง
  
        วิทยาลัยในเครือข่าย