เมนูหลัก
  
               ระบบสารสนเทศ
 เครือข่ายสังคมนักวิจัย


 
 
 
 

เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ


*พระราชประวัติสมเด็จย่า*         *พยาบาลต้นแบบ -ดีเด่น*                           *My Sis*

 

แบบประเมิน

*****แบบประเมินคุณภาพบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต*****


 
ประชาสัมพันธ์     
 

ประชาสัมพันธ์บุคคลทั่วไป

ใบลงทะเบียนเรียนนักศึกษา ชั้นปี2 - ชั้นปี4 เทอม1 ปีการศึกษา 2560

---กำหนดการชำระค่าลงทะเบียนเรียน เเละ ข้อปฎิบัต

---ใบชำระค่าลงทะเบียน

 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

รายละเอียดการรับรายงานตัว นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2560
---แจ้งประมาณการค่าใช้จ่าย
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
ประกาศ การเก็บเงินบำรุงและค่าเล่าเรียนของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
ประกาศค่าใช้จ่ายของนักศึกษาทุกชั้นปี ปีการศึกษา 2560

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เฉพาะงบลงทุน
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้าง)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

 
        Link ที่เกี่ยวข้อง
  
        วิทยาลัยในเครือข่าย