เมนูหลัก
  
               ระบบสารสนเทศ
 

 
ฝ่ายวิชาการ                                                                                              
 

 

งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
งานทะเบียน สถิติ ประมวลผลและทุนการศึกษา
ภาควิชาพื้นฐานการพยาบาล การพยาบาลเด็กผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุและการบริหารหารพยาบาล
.ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช ชุมชน การศึกษาทั่วไป
.ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
        Link ที่เกี่ยวข้อง
  
        วิทยาลัยในเครือข่าย