เมนูหลัก
  
               ระบบสารสนเทศ
 

 
งานทะเบียน สถิติ ประมวลผล และทุนการศึกษา                         
 

ประชาสัมพันธ์

  รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

*************************************************************************

     เอกสารและปฏิทินการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 14
     1.ปฏิทินการส่งเอกสารจบของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 14
     2.ใบคำร้องอนุมัติสำเร็จการศึกษา
     3.ใบสมัครสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
      -ภาคใต้
      -ภาคกลาง
      -ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
      -ภาคเหนือ
     5.รายละเอียดการสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพฯ
      -กำหนดการสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนฯ
      -คำชี้แจงการสมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนฯ

*******************************************************************
Download แบบฟอร์ม

กำหนดการชำระค่าลงทะเบียนเรียนและใบลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา2ปีการศึกษา2558
 - ใบแจ้งการรับเงิน ในระบบ Teller Payment System
 - รวมหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ทุกชั้นปี
 - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี1
 - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี2
 - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี3
 - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี4

ใบแจ้งการรับเงิน"ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน"ในระบบ Teller Payment System
ข่าวประชาสัมพันธ์ การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ปีการศึกษา 2558

 

 

 

 

 
        Link ที่เกี่ยวข้อง
  
        วิทยาลัยในเครือข่าย